ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการขายและการขนส่งสินค้า

ของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

1. คำนิยาม

“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงใดๆ สำหรับข้อกำหนดของสินค้าหรือบริการโดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ที่มีต่อผู้ซื้อรวมถึงธุรกรรมใดๆทั้งหมดผ่าน eshop และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเวือร์ท

“ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคล บริษัทหรือองค์กรที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย)

“สินค้า” หมายถึง สินค้าที่จัดหาโดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ให้ผู้ซื้อ

“บริการ” หมายถึง บริการที่จัดหาโดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ให้ผู้ซื้อ

“รายการราคาสินค้า” หมายถึง รายการราคาสินค้าที่เผยแพร่โดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) เป็นครั้งคราว

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อจากนี้ใช้ได้กับทุกสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย)และผู้ซื้อ ทั้งนี้รวมถึงสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังใดๆที่ทำขึ้นแม้ว่าเงื่อนไขนั้นจะไม่ได้ถูกนำไปผนวกหรือระบุไว้ก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใช้ได้กับรายการธุรกรรมธุรกิจออนไลน์ ระหว่างผู้ซื้อและบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ในการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ, เว็บไซต์ หรือ ดิจิทัลแอพลิเคชั่น. ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของผู้ซื้อที่ขัดแย้ง ผนวกไว้หรือแตกต่างจากนี้ จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายกเว้นการใช้งานนั้นจะได้รับอนุญาติโดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย)

2.2 รายการราคาสินค้าและราคาอ้างอิงที่จัดหาโดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) สำหรับการจัดหาสินค้าหรือบริการเป็นเพียงคำเชิญชวนเพื่อรับคำเสนอเท่านั้น คำเสนอต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ผูกมัดเว้นแต่มีการระบุความผูกมัดอย่างชัดเจน ราคาอ้างอิงใดๆที่เกิดจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จะมีผลเฉพาะช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น (หากไม่ได้ระบุไว้ จะมีผลเป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศ)

2.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใดๆในใบเสนอราคาของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และหากขัดกับข้อกำหนดให้ยึดถือข้อกำหนดจากใบเสนอราคามีผลใช้บังคับ

2.4 สัญญาจะได้รับการยอมรับจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) เมื่อบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ยอมรับข้อเสนอจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ผู้ซื้อ

2.5 ดุลพินิจของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ถือเป็นที่สิ้นสุดในการปฏิเสธหรือยอมรับคำเสนอใดๆ

2.6 บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์ หรือ ดิจิทัลแอพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงจะใช้กับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่แจ้งให้ทราบ

3. ราคา

3.1 ราคาที่แจ้งสำหรับการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะในรายการราคาการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร วาจา หรือในเว็บไซต์ของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จะถือว่าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งผู้ซื้อจะจ่ายส่วนที่เพิ่มเติมจากจำนวนรวมในอัตราและธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 ราคาของสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากการยืนยันคำสั่งซื้อหรือได้รับการยอมรับจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ขณะได้รับคำสั่งซื้อนั้น โดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) มีเงื่อนไขว่าอาจใช้ดุลพินิจในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมสำหรับค่าขนส่งสินค้า

3.3 บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นราคาสินค้าหรือหรือค่าขนส่งที่สะท้อนต้นทุนใดๆที่เพิ่มขึ้นของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ที่มีผลมาจาก

(1) ปัจจัยภายนอกใดๆที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย)

(2) การร้องขอใดๆจากผู้ซื้อในการเปลี่ยนแปลงวันที่ขนส่ง จำนวน ชนิดหรือรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อ

(3) การล่าช้าใดๆที่เป็นสาเหตุมาจากผู้ซื้อหรือการร้องขอจากผู้ซื้อ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลให้กระทบต้นทุนการผลิต และ/ หรือ การส่งสินค้า หรือ

(4) ความผิดพลาดของผู้ซื้อในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องแก่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย)

3.4 บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) อาจส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากเสร็จสิ้นการส่งสินค้า

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

4.1 หากไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ สินค้าจะถูกจัดส่งจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) โดยทางพาณิชย์ปกติไปยังที่อยู่ภายในประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบยืนยันคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้นระหว่างเวลาทำการ การจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้น ณ จุดที่สินค้าเริ่มต้นเข้าสู่สถานที่ของผู้ซื้อ เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะรับและขนถ่ายสินค้าทันทีเมื่อสินค้ามาถึงสถานที่ของผู้ซื้อ

4.2 วันที่อ้างอิงสำหรับการจัดส่งสินค้าเป็นเพียงประมาณการเท่านั้นและไม่ได้เป็นคำมั่นสัญญา บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จะใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาหรือก่อนวันที่ระบุไว้ในการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม เวลาสำหรับการจัดส่งสินค้าอาจมิใช่สาระสำคัญของสัญญา และบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) อาจจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบสำหรับความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

4.3 บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) อาจทำการจัดส่งสินค้าหรือจัดหาบริการบางส่วนและบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จะทำการจัดส่งใบส่งสินค้าสำหรับสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ

4.4 ผู้ซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ค่าระวาง ประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากจุดที่ส่งสินค้าไปจนถึงสถานที่ของผู้ซื้อ ต้นทุนนี้จะถูกคำนวนรวมกับสินค้าในใบแจ้งราคาสินค้า

4.5 ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าเป็นงวด หากบริษัท เวือร์ท (ประะเทศไทย) เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าหนึ่งหรือหลายงวดที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนั้น หรือลูกค้ามีข้อเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับการส่งสินค้าเป็นงวดนี้ ไม่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการส่งสินค้างวดอื่นๆด้วย

4.6 หากยังคงมีความพยายามจัดส่งสินค้าและไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ ผู้ซื้อเข้าใจว่ายังคงมีการจัดส่งสินค้าอยู่ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าระวางและการจัดเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามที่ร้องขอ

4.7 หากต้องจัดส่งสินค้านอกอาณาเขตประเทศไทย ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า และได้มาซึ่งการอนุญาติส่งออกหรือนำเข้าที่จำเป็นด้วยตัวเอง และชำระภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง

4.8 ใบส่งของ/ส่งสินค้าที่เซ็นรับรองโดยผู้ซื้อหรือลูกจ้างของผู้ซื้อจะเป็นหลักฐานของจัดส่งสินค้าที่ออกใบแจ้งราคาแล้ว

4.9 ข้อกำหนดพิเศษของการจัดส่งสินค้าต้องอยู่ภายใต้สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

5. เงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าหรือบริการเต็มจำนวนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากออกใบแจ้งหนี้/ใบส่งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินจะถูกชำระโดยผู้ซื้อ

5.2 บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) อาจร้องขอการชำระเงินเต็มจำนวน ณ เวลาที่ส่งมอบสินค้าโดยตรงหรือชำระเงินล่วงหน้าสำหรับค่าสินค้าหรือบริการบางส่วน

5.3 การชำระการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตสำหรับการซื้อสินค้าผ่านทาง eshop หรือแอพมือถือจะดำเนินการโดย Wuerth International Trading (Singapore) Pte. Ltd. , ชั้น 4, 30 Pioneer Road, Singapore 628502, บริษัทในเครือของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์

5.4 ให้ถือว่าการชำระเงินโดยผู้ซื้อแล้ว:

(1) หากชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร: วันที่ธนาคารของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ได้รับเงินแล้ว และ

(2) หากชำระเป็นเงินสด: วันที่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ได้รับเงินแล้ว และ

(3) หากชำระเป็นเช็ค: วันที่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) นำเช็ค (ของธนาคารหรืออย่างอื่น) ไปขึ้นเงินหรือเคลียริ่งแล้ว

5.5 เวลาในการชำระเงินถือเป็นสาระสำคัญ

5.6 หากผู้ซื้อผิดนัดชำระเงินแก่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ตามข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ เช่นนั้นเงินทั้งหมดที่ผู้ซื้อค้างชำระต่อบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ในวันหลังจากนั้นไม่ว่าจะบัญชีใดก็ตาม ต้องถึงกำหนดการชำระทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวผู้ซื้อ บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) อาจทำการระงับการจัดหาสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมต่อผู้ซื้อและยกเลิกสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ต่อผู้ซื้อ

5.7 ในกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระเงิน บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินสำหรับความสูญเสีย เสียหาย เรียกร้อง ทวงถาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากสำนักงานเรียกเก็บหนี้โดยไม่มีขีดจำกัด) ที่เกิดขึ้น

6. ความเสี่ยงและสิทธิครอบครอง

6.1 ความเสี่ยงในสินค้าอาจส่งต่อไปยังผู้ซื้อเมื่อจัดส่งสินค้าถึงมือผู้ซื้อ

6.2 โดยไม่คำนึงถึงการจัดส่งสินค้าและการส่งต่อความเสี่ยงของสินค้า หรือเงื่อนไขใดๆของสภาวะการณ์เหล่านี้ สิทธิครอบครองตามกฎหมายในสินค้าจะไม่ส่งต่อไปยังผู้ซื้อจนกว่าบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) หรือ บริษัทในเครือที่ได้รับการแต่งตั้ง จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าและสินค้าอื่นๆตามที่ตกลงขายโดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) แก่ผู้ซื้อไม่ว่าการชำระเงินนั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม

6.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่สิทธิครอบครองสินค้าตามกฎหมายจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะแยกเก็บสินค้าและอยู่ในที่เหมาะสม รักษาและคุ้มครองสินค้าโดยแยกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย)

6.4 ในกรณีผิดนัดชำระหนี้ในส่วนของผู้ซื้อ บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาโดยไม่ให้มีความเสียหายต่อสิทธิ์อื่น ผู้ซื้อต้องอนุญาติให้บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) หรือบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้าที่การเก็บรักษาที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง ต้องยินยอมสละสินค้านั้นและบอกกล่าวบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ถึงสถานที่เก็บสินค้านั้น

7. นโยบายการรับประกันการขอรับการชดเชยความเสียหายและการคืนสินค้า

7.1 ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่มีการจัดส่งสินค้าและแจ้งแก่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อการจัดส่งสินค้าบางส่วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่มีการจัดส่งสินค้า ภายในสองวันของการจัดส่งสินค้า หากผู้ซื้อไม่ยอมแจ้งต่อบริษัท จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับสินค้านั้นและผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าตามข้อเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

7.2 ผู้ซื้อต้องแจ้งบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ทราบหากพบสินค้าชำรุดหรือขัดข้อง เพื่อที่ผู้ซื้อจะขอรับการชดเชยความเสียหายที่อยู่ภายใต้การรับประกัน ภายใน 7 วันนับจากการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ซึ่งการชำรุดหรือเสียหายไม่ปรากฎเมื่อตรวจสอบอย่างสมเหตุผลแล้ว ภายใน 7 วันนับจากวันที่พบการชำรุดหรือเสียหาย หากผู้ซื้อไม่แจ้งให้บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ทราบถึงการชำรุดหรือเสียหายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขนี้จะเป็นเหตุให้ผู้ซื้อสละสิทธิ์จากการับประกัน (ในสินค้าที่กล่าวมา) และการขอรับการชดเชยความเสียหายอื่นที่ตั้งอยู่บนหรือเกี่ยวข้องกับการชำรุดหรือเสียหาย

7.3 หากเกิดการขาดแคลนสินค้า การขอรับการชดเชยความเสียหายสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือสินค้าไม่อยู่ในข้อตกลงที่ระบุไว้ที่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ได้รับการแจ้งและยอมรับแล้ว บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) อาจมีทางเลือกในการให้เครดิตสำหรับสินค้าที่คืนโดยมีมูลค่าเท่ากับราคาของสินค้า

7.4 หากไม่มีการละเมิดสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดก่อนหน้า ผู้ซื้อมีสิทธิ์คืนสินค้าใดๆภายใต้และตามนโยบายการคืนสินค้าของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ในทุกกรณีที่:

(1) ผู้ซื้อได้แจ้งให้บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า

(2) สินค้าทุกชิ้นต้องคืนให้แก่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) โดยยังไม่ถูกใช้และสมบูรณ์ มีสภาพพร้อมขาย อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และพร้อมด้วยชิ้นส่วนทุกชิ้นและของแถมที่ผู้ซื้อได้รับขณะที่ซื้อสินค้า; และ

(3) สิทธิ์นี้จะใช้ไม่ได้หากเป็นการให้ทราบจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) หรือในกรณีที่สินค้าผลิตตามที่ผู้ซื้อกำหนด หรืออย่างอื่นที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าของบริษัท

(4) การคืนสินค้าทุกชิ้นที่ตรงตามนโยบายการคืนสินค้าด้านบนจะได้รับการรวบรวมและรับผิดชอบโดยผู้ซื้อและรับภาระค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด

7.5 ก่อนทำการคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) ก่อน

7.6 ผู้ซื้อต้องคืนสินค้าให้แก่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) โดยผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าระวางและค่าขนส่งล่วงหน้า

8. ความรับผิดต่อสินค้า

8.1 ภายใต้กรณีใดๆก็ตาม ผู้ซื้อจะไม่ปรับแต่งสินค้า และ/หรือ ไม่ปรับแต่งหรือถอดย้ายคำเตือนเรื่องความเสี่ยงที่มีผลมาจากการใช้สินค้าไม่ถูกต้องที่ติดอยู่ออกไป หากไม่ทำตาม ผู้ซื้อต้องชดใช้ความเสียหายเองและยกเว้นความรับผิดของบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) และกล่าวโทษการเรียกร้องการรับผิดต่อสินค้าต่อบุคคลที่สามต่อขอบเขตที่ผู้ซื้อรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ทำให้ความรับผิดเกิดขึ้น

8.2 หากสินค้าเสียหายซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ซื้อเรียกสินค้าคืนหรือออกคำเตือนเกี่ยวกับสินค้า ผู้ซื้อจะช่วยเหลือบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) และจะกระทำการให้สำเร็จตามที่บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) สั่ง และที่ผู้ซื้อสามารถถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลได้ว่าจะกระทำ ผู้ซื้ออยู่ภายใต้ข้อผูกพันรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้าหรือคำเตือนเกี่ยวกับสินค้าในขอบข่ายที่ผู้ซื้อรับผิดชอบสำหรับสินค้าที่เสียหายและความสูญเสียที่ได้รับ การขอรับการชดเชยที่เกินกว่านี้ของผู้ซื้อจะยังคงไม่มีผลกระทบ

8.3 ผู้บริโภคจะบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อทันที เป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเสี่ยงใดๆในการใช้สินค้าและความเสียหายของสินค้าที่เป็นไปได้ที่ผู้ซื้อทราบ

9. การซื้อขายผ่าน eshop หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเวือร์ท

9.1 การซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่าน eshop หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเวือร์ทจะถูกดำเนินการโดยบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ตามข้อตกลงนี้

9.2 การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต จะถูกดำเนินการโดยบริษัท เวือร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด

9.3 การชำระเงินใดๆผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อาจจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินและอัตตราแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและค่าคอมมิชชั่นที่ถูกเรียกเก็บโดยผู้ออกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต เช่นเดียวกับค่าบริการการทำธุรกรรมทางธนาคารหรือค่าธรรมเนียมการดำเนินการซึ่งทางธนาคารสามารถและอาจเรียกเก็บเป็นครั้งคราว

9.4 ค่าธรรมเนียมดังที่กล่าวมาอยู่เหนือการควบคุมและอิทธิพลของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) และบริษัท เวือร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง (ประเทศสิงคโปร์) จำกัด และดังนั้นนิติบุคคลทั้งสองจะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่ถูกเรียกเก็บในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระเงินผ่าน eshop หรือแอพพลิเคชั่นของเวือร์ท

9.5 นอกจากกฎหมายไทยแล้ว ในกรณีจำเป็น กฎหมายของสิงคโปร์ยังสามารถบังคับใช้สำหรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ชำระผ่านทาง Wuerth International Trading (Singapore) Pte. Ltd.

10. บทบัญญัติสุดท้าย

10.1 ความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างบริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ซื้อจะอยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

10.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความแตกต่างในการแปลและคำศัพท์ ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ