ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการขายและการขนส่งสินค้า

ของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

1. คำนิยาม

“ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงใดๆ สำหรับข้อกำหนดของสินค้าหรือบริการโดยบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ที่มีต่อผู้ซื้อ

“ผู้ซื้อ” หมายถึง บุคคล บริษัทหรือองค์กรที่ได้รับสินค้าหรือบริการจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย)

“สินค้า” หมายถึง สินค้าที่จัดหาโดยบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ให้ผู้ซื้อ

“บริการ” หมายถึง บริการที่จัดหาโดยบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ให้ผู้ซื้อ

“รายการราคาสินค้า” หมายถึง รายการราคาสินค้าที่เผยแพร่โดยบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) เป็นครั้งคราว

2. ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อจากนี้ใช้ได้กับทุกสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย)และผู้ซื้อ ทั้งนี้รวมถึงสัญญาที่เกิดขึ้นภายหลังใดๆที่ทำขึ้นแม้ว่าเงื่อนไขนั้นจะไม่ได้ถูกนำไปผนวกหรือระบุไว้ก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆของผู้ซื้อที่ขัดแย้ง ผนวกไว้หรือแตกต่างจากนี้ จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของสัญญายกเว้นการใช้งานนั้นจะได้รับอนุญาติโดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย)

2.2 รายการราคาสินค้าและราคาอ้างอิงที่จัดหาโดยบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) สำหรับการจัดหาสินค้าหรือบริการเป็นเพียงคำเชิญชวนเพื่อรับคำเสนอเท่านั้น คำเสนอต้องมีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ผูกมัดเว้นแต่มีการระบุความผูกมัดอย่างชัดเจน ราคาอ้างอิงใดๆที่เกิดจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จะมีผลเฉพาะช่วงเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น (หากไม่ได้ระบุไว้ จะมีผลเป็นเวลา 30 วันนับจากวันที่ประกาศ)

2.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปใดๆในใบเสนอราคาของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนด และหากขัดกับข้อกำหนดให้ยึดถือข้อกำหนดจากใบเสนอราคามีผลใช้บังคับ

2.4 สัญญาจะได้รับการยอมรับจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) เมื่อบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ยอมรับข้อเสนอจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร หรือจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ผู้ซื้อ

2.5 ดุลพินิจของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ถือเป็นที่สิ้นสุดในการปฏิเสธหรือยอมรับคำเสนอใดๆ

2.6 บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปต่อผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนแปลงจะใช้กับคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่แจ้งให้ทราบ

3. ราคา

3.1 ราคาที่แจ้งสำหรับการจัดส่งสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะในรายการราคาสินค้า การเขียนราคาอ้างอิง ปากเปล่าหรือในเว็บไซต์ของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จะถือว่าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งผู้ซื้อจะจ่ายส่วนที่เพิ่มเติมจากจำนวนรวมในอัตราและธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 ราคาของสินค้าหรือบริการจะอ้างอิงจากการยืนยันคำสั่งซื้อหรือได้รับการยอมรับจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ขณะได้รับคำสั่งซื้อนั้น โดยบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) มีเงื่อนไขว่าอาจใช้ดุลพินิจในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมสำหรับค่าขนส่งสินค้า

3.3 บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นราคาสินค้าหรือหรือค่าขนส่งที่สะท้อนต้นทุนใดๆที่เพิ่มขึ้นของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ที่มีผลมาจาก

(1) ปัจจัยภายนอกใดๆที่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย)

(2) การร้องขอใดๆจากผู้ซื้อในการเปลี่ยนแปลงวันที่ขนส่ง จำนวน ชนิดหรือรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อ

(3) การล่าช้าใดๆที่เป็นสาเหตุมาจากผู้ซื้อหรือการร้องขอจากผู้ซื้อ ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลให้กระทบต้นทุนการผลิต และ/ หรือ การส่งสินค้า หรือ

(4) ความผิดพลาดของผู้ซื้อในการให้ข้อมูลหรือคำแนะนำไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องแก่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย)

3.4 บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) อาจส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ผู้ซื้อสำหรับสินค้าหรือบริการเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากเสร็จสิ้นการส่งสินค้า

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

4.1 หากไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ สินค้าจะถูกจัดส่งจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) โดยทางพาณิชย์ปกติไปยังที่อยู่ภายในประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือใบยืนยันคำสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้นระหว่างเวลาทำการ การจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้น ณ จุดที่สินค้าเริ่มต้นเข้าสู่สถานที่ของผู้ซื้อ เป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อที่จะรับและขนถ่ายสินค้าทันทีเมื่อสินค้ามาถึงสถานที่ของผู้ซื้อ

4.2 วันที่อ้างอิงสำหรับการจัดส่งสินค้าเป็นเพียงประมาณการเท่านั้นและไม่ได้เป็นคำมั่นสัญญา บริษัทเวือร์ท

(ประเทศไทย) จะใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดส่งสินค้าให้ตรงเวลาหรือก่อนวันที่ระบุไว้ในการจัดส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม เวลาสำหรับการจัดส่งสินค้าอาจมิใช่สาระสำคัญของสัญญา และบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) อาจจะไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบสำหรับความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าไม่ว่าเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม

4.3 บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) อาจทำการจัดส่งสินค้าหรือจัดหาบริการบางส่วนและบริษัทเวือร์ท

(ประเทศไทย) จะทำการจัดส่งใบส่งสินค้าสำหรับสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อ

4.4 ผู้ซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ค่าระวาง ประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นจากจุดที่ส่งสินค้าไปจนถึงสถานที่ของผู้ซื้อ ต้นทุนนี้จะถูกคำนวนรวมกับสินค้าในใบแจ้งราคาสินค้า

4.5 ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าเป็นงวด หากบริษัทเวือร์ท (ประะเทศไทย) เกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าหนึ่งหรือหลายงวดที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนั้น หรือลูกค้ามีข้อเรียกร้องใดๆเกี่ยวกับการส่งสินค้าเป็นงวดนี้ ไม่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการส่งสินค้างวดอื่นๆด้วย

4.6 หากยังคงมีความพยายามจัดส่งสินค้าและไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ ผู้ซื้อเข้าใจว่ายังคงมีการจัดส่งสินค้าอยู่ ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าระวางและการจัดเก็บสินค้าที่เพิ่มขึ้นตามที่ร้องขอ

4.7 หากต้องจัดส่งสินค้านอกอาณาเขตประเทศไทย ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการส่งออกหรือนำเข้าสินค้า และได้มาซึ่งการอนุญาติส่งออกหรือนำเข้าที่จำเป็นด้วยตัวเอง และชำระภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง

4.8 ใบส่งของ/ส่งสินค้าที่เซ็นรับรองโดยผู้ซื้อหรือลูกจ้างของผู้ซื้อจะเป็นหลักฐานของจัดส่งสินค้าที่ออกใบแจ้งราคาแล้ว

4.9 ข้อกำหนดพิเศษของการจัดส่งสินค้าต้องอยู่ภายใต้สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

5. เงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 ผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าหรือบริการเต็มจำนวนรวมถึง VAT ให้แก่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ภายในสามสิน (30) วันหลังจากออกใบส่งสินค้า

5.2 ผู้จัดหาสินค้าอาจร้องขอการชำระเงินเต็มจำนวนโดยตรงหรือชำระเงินล่วงหน้าขณะที่จัดส่งสินค้าหรือบริการบางส่วน

5.3 ให้ถือว่าการชำระเงินโดยผู้ซื้อแล้ว:

หากชำระโดยการโอนผ่านธนาคาร: วันที่ธนาคารของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ได้รับเงินแล้ว และ

หากชำระเป็นเงินสด: วันที่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ได้รับเงินแล้ว และ

หากชำระเป็นเช็ค: วันที่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) นำเช็ค (ของธนาคารหรืออย่างอื่น) ไปขึ้นเงินหรือเคลียริ่งแล้ว

5.4 เวลาในการชำระเงินถือเป็นสาระสำคัญ

5.5 หากผู้ซื้อผิดนัดชำระเงินแก่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ตามข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ เช่นนั้นเงินทั้งหมดที่ผู้ซื้อค้างชำระต่อบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ในวันหลังจากนั้นไม่ว่าจะบัญชีใดก็ตาม ต้องถึงกำหนดการชำระทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวผู้ซื้อ บริษัทเวือร์ท (ปนะเทศไทย) อาจทำการระงับการจัดหาสินค้าหรือบริการเพิ่มเติมต่อผู้ซื้อและยกเลิกสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ต่อผู้ซื้อ

5.6 ในกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระเงิน บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินสำหรับความสูญเสีย เสียหาย เรียกร้อง ทวงถาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากสำนักงานเรียกเก็บหนี้โดยไม่มีขีดจำกัด) ที่เกิดขึ้น

6. ความเสี่ยงและสิทธิครอบครอง

6.1 ความเสี่ยงในสินค้าอาจส่งต่อไปยังผู้ซื้อเมื่อจัดส่งสินค้าถึงมือผู้ซื้อ

6.2 โดยไม่คำนึงถึงการจัดส่งสินค้าและการส่งต่อความเสี่ยงของสินค้า หรือเงื่อนไขใดๆของสภาวะการณ์เหล่านี้ สิทธิครอบครองตามกฎหมายในสินค้าจะไม่ส่งต่อไปยังผู้ซื้อจนกว่าบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) จะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับสินค้าและสินค้าอื่นๆตามที่ตกลงขายโดยบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) แก่ผู้ซื้อไม่ว่าการชำระเงินนั้นจะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม

6.3 จนกว่าจะถึงเวลาที่สิทธิครอบครองสินค้าตามกฎหมายจะส่งต่อไปยังผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะแยกเก็บสินค้าและอยู่ในที่เหมาะสม รักษาและคุ้มครองสินค้าโดยแยกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย)

6.4 ในกรณีผิดนัดชำระหนี้ในส่วนของผู้ซื้อ บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาโดยไม่ให้มีความเสียหายต่อสิทธิ์อื่น ผู้ซื้อต้องอนุญาติให้บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) หรือบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) มีสิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้าที่การเก็บรักษาที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิครอบครอง ต้องยินยอมสละสินค้านั้นและบอกกล่าวบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ถึงสถานที่เก็บสินค้านั้น

7. นโยบายการรับประกัน การขอรับการชดเชยความเสียหายและการคืนสินค้า

7.1 ผู้ซื้อต้องตรวจสอบสินค้าทันทีที่มีการจัดส่งสินค้าและแจ้งแก่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อการจัดส่งสินค้าบางส่วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่มีการจัดส่งสินค้า ภายในสองวันของการจัดส่งสินค้า หากผู้ซื้อไม่ยอมแจ้งต่อบริษัท จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับสินค้านั้นและผู้ซื้อต้องชำระค่าสินค้าตามข้อเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้

7.2 ผู้ซื้อต้องแจ้งบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ทราบหากพบสินค้าชำรุดหรือขัดข้อง เพื่อที่ผู้ซื้อจะขอรับการชดเชยความเสียหายที่อยู่ภายใต้การรับประกัน ภายใน 7 วันนับจากการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ซึ่งการชำรุดหรือเสียหายไม่ปรากฎเมื่อตรวจสอบอย่างสมเหตุผลแล้ว ภายใน 7 วันนับจากวันที่พบการชำรุดหรือเสียหาย หากผู้ซื้อไม่แจ้งให้บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ทราบถึงการชำรุดหรือเสียหายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขนี้จะเป็นเหตุให้ผู้ซื้อสละสิทธิ์จากการับประกัน (ในสินค้าที่กล่าวมา) และการขอรับการชดเชยความเสียหายอื่นที่ตั้งอยู่บนหรือเกี่ยวข้องกับการชำรุดหรือเสียหาย

7.3 หากเกิดการขาดแคลนสินค้า การขอรับการชดเชยความเสียหายสำหรับสินค้าที่เสียหายหรือสินค้าไม่อยู่ในข้อตกลงที่ระบุไว้ที่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ได้รับการแจ้งและยอมรับแล้ว บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) อาจมีทางเลือกในการให้เครดิตสำหรับสินค้าที่คืนโดยมีมูลค่าเท่ากับราคาของสินค้า

7.4 หากไม่มีการละเมิดสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดก่อนหน้า ผู้ซื้อมีสิทธิ์คืนสินค้าใดๆภายใต้และตามนโยบายการคืนสินค้าของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ในทุกกรณีที่:

ผู้ซื้อได้แจ้งให้บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ทราบภายใน 7 วันนับจากวันที่จัดส่งสินค้า สินค้าทุกชิ้นต้องคืนให้แก่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) โดยยังไม่ถูกใช้และสมบูรณ์ มีสภาพพร้อมขาย อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และพร้อมด้วยชิ้นส่วนทุกชิ้นและของแถมที่ผู้ซื้อได้รับขณะที่ซื้อสินค้า; และสิทธิ์นี้จะใช้ไม่ได้หากเป็นการให้ทราบจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) หรือในกรณีที่สินค้าผลิตตามที่ผู้ซื้อกำหนด หรืออย่างอื่นที่ระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าของบริษัท การคืนสินค้าทุกชิ้นที่ตรงตามนโยบายการคืนสินค้าด้านบนจะได้รับการรวบรวมและรับผิดชอบโดยผู้ซื้อและรับภาระค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด

7.5 ก่อนทำการคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) ก่อน

7.6 ผู้ซื้อต้องคืนสินค้าให้แก่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) โดยผู้ซื้อต้องชำระค่าดำเนินการ ค่าระวางและค่าขนส่งล่วงหน้า

8. ความรับผิดต่อสินค้า

8.1 ภายใต้กรณีใดๆก็ตาม ผู้ซื้อจะไม่ปรับแต่งสินค้า และ/หรือ ไม่ปรับแต่งหรือถอดย้ายคำเตือนเรื่องความเสี่ยงที่มีผลมาจากการใช้สินค้าไม่ถูกต้องที่ติดอยู่ออกไป หากไม่ทำตาม ผู้ซื้อต้องชดใช้ความเสียหายเองและยกเว้นความรับผิดของบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) และกล่าวโทษการเรียกร้องการรับผิดต่อสินค้าต่อบุคคลที่สามต่อขอบเขตที่ผู้ซื้อรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่ทำให้ความรับผิดเกิดขึ้น

8.2 หากสินค้าเสียหายซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ซื้อเรียกสินค้าคืนหรือออกคำเตือนเกี่ยวกับสินค้า ผู้ซื้อจะช่วยเหลือบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) และจะกระทำการให้สำเร็จตามที่บริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) สั่ง และที่ผู้ซื้อสามารถถูกคาดหวังอย่างมีเหตุผลได้ว่าจะกระทำ ผู้ซื้ออยู่ภายใต้ข้อผูกพันรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเรียกคืนสินค้าหรือคำเตือนเกี่ยวกับสินค้าในขอบข่ายที่ผู้ซื้อรับผิดชอบสำหรับสินค้าที่เสียหายและความสูญเสียที่ได้รับ การขอรับการชดเชยที่เกินกว่านี้ของผู้ซื้อจะยังคงไม่มีผลกระทบ

8.3 ผู้บริโภคจะบอกกล่าวแก่ผู้ซื้อโดยไม่ชักช้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความเสี่ยงใดๆในการใช้สินค้าและความเสียหายของสินค้าที่เป็นไปได้ที่ผู้ซื้อทราบ

9. บทบัญญัติสุดท้าย

9.1 ความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างบริษัทเวือร์ท (ประเทศไทย) และผู้ซื้อจะอยู่ภายใต้การบังคับตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย

9.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในกรณีที่มีความแตกต่างในการแปลและคำศัพท์ ให้ยึดภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

9.3 หากข้อเงื่อนไขใดๆในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้เป็นหรือไม่สมบูรณ์ตามกฏหมายหรือไม่สามารถทำได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปประกอบด้วยช่องว่าง เหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขอื่นๆจากนี้ เงื่อนไขที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถทำได้จะถือว่าแทนที่ข้อกำหนดที่สมบูรณ์และกระทำได้ที่ใกล้เคียงที่สุดกับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถทำได้ ในกรณีของช่องว่าง ข้อกำหนดจะถือเป็นข้อตกลงว่าตรงกันกับข้อตกลงตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้หากผู้มีส่วนได้เสียตามสัญญาได้พิจารณาตั้งแต่เริ่มแรก