ข้อกำหนดและข้อตกลง

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ทำขึ้นเพื่อสื่อสารข้อมูลทั่วไป เนื้อหาทั้งหมดจัดทำโดย บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ถึงแม้เราจะพยายามรวบรวมข้อมูลให้อัพเดทและถูกต้องที่สุด เราขอปฏิเสธการรับผิดชอบ (warranties) ใดๆ ที่มีข้อเกี่ยวข้องกับความเหมาะสมและความถูกต้องของ ข้อมูล เนื้อหา สินค้า การบริการ หรือสื่อกราฟฟิค บนเว็บไซต์ของเรา หากท่านยึดข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นหลัก ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ก่อน

จะไม่มีกรณีใดที่ทางบริษัทจะต้องรับผิดชอบส่วนใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าทางตรง, ทางอ้อม, เป็นกรณีพิเศษ หรือผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังจากการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันรวมไปถึงการปราศจากข้อจำกัด, การสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ, การติดขัดของธุรกิจ, การสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล

ท่านอาจเข้าลิ้งค์อื่นๆได้จากเว็บไซต์นี้ แต่เว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวพันกับ บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด และ ทางเราไม่มีอำนาจในการควบคุมดูแลในส่วนเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น และให้ถือว่า เราไม่ได้แนะนำหรือยอมรับในการรับผิดชอบเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

เราพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานอย่างราบรื่น อย่างไรก็ตาม บริษัท เวือร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซต์ล่มอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา

© Copyright, Adolf Würth GmbH & Co. KG, Germany

ตัวอักษร รูปภาพ กราฟฟิค เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ วีดีโอ บนเว็บไซต์ของ เวือร์ท ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งเหล่านี้ห้ามทำซ้ำ หรือแจกจำหน่ายเพื่อการค้า ห้ามดัดแปลงหรือนำไปโพสต์บนเว็บไซต์อื่น รูปภาพบนเว็บไซต์อื่นๆของเวือร์ทได้รับการคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิเช่นกัน