ปรัชญาองค์กร

Philosophy

ปรัชญาองค์กร เป็นโครงสร้างที่สำคัญ เป็นค่านิยม ที่ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

เวือร์ท เป็นชื่อที่แสดงถึงสินค้าคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยม ทำให้กลุ่มบริษัทเวือร์ทไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่ซื้อ-ขาย สินค้าอะไหล่ วัสดุต่างๆ เช่น น๊อต สกรู แหวน เท่านั้น ด้วยปรัชญาองค์กรและค่านิยมร่วมขององค์กร เป็นตัวช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จมาเป็นเวลานาน ทั้งในบริษัทแม่ ที่ประเทศเยอรมนี หรือ บริษัทในประเทศต่างๆมากกว่า 400 บริษัททั่วโลก

การคิดแบบมีวิสัยทัศน์ เป็นตัวกระตุ้นให้เราบรรลุเป้าหมายใหม่ๆ สามารถเห็นได้จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัว เราเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมผลงานของพนักงานเป็นสิ่งที่ฝังลึกมาอย่างยาวนานในวัฒนธรรมองค์กร การทำงานร่วมกันด้วยพื้นฐานของการมองโลกในแง่ดี ความรับผิดชอบ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูด แต่เป็นหลักการในการทำงานและการดำเนินชีวิตในทุกๆวันที่เวือร์ท

• การส่งเสริมผลงานและความต้องการ

เวือร์ท ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์ความคิดและบรรลุเป้าหมายในการทำงาน โดยมีค่าตอบแทนและการจัดอบรมให้กับพนักงาน

• การขอบคุณ

เวือร์ท เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น คือการรู้จัก “ขอบคุณ” เห็นคุณค่าและการเคารพนับถือต่อเพื่อนร่วมงานที่ประสบความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้ เป็นพื้นฐานที่แสดงถึงความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

• ความรับผิดชอบ

เวือร์ท สร้างกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นอนาคต เราใช้หลักการนี้ตั้งแต่ปีแรกๆที่ก่อสร้างบริษัท เป็นองค์ประกอบของธุรกิจหลัก

อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้ว ก็ยังต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจกับลูกค้าและพนักงาน เราได้เปลี่ยนโครงสร้างและได้รวมความรับผิดชอบต่อองค์กรและต่อสังคมเข้าด้วยกัน

ลูกค้า: นอกจากการช่วยสนับสนุนและทำให้ลูกค้าพึงพอใจแล้ว เรายังต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าด้วย เราพยายามหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น – หาแนวทางที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละราย

พนักงาน: เวือร์ทกรุ๊ปสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆอยู่เสมอ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กรและตัวพนักงานเอง

องค์กร: ในฐานะของพลเมือง เวือร์ทมีส่วนร่วมในทุกๆส่วนของการริเริ่มองค์กร การสนับสนุนองค์กรการกุศล และ การส่งเสริมโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม การวิจัยและวิทยาศาสตร์ และการศึกษา